Tryk på “Enter” for at springe til indhold
[cookie_statcounter]

Udgiver

Syddansk Universitet / LSUL / MatKult
Campusvej 55, 5230 Odense M

Professor Claus Michelsen, redaktør
E-mail: lsul (at) sdu (dot) dk

Disclaimer

Teksterne og fotografier på sider, der refererer til denne hjemmeside er beskyttet af copyright. Kopiering af indhold og deres mulige ændring er derfor ikke tilladt uden forfatterens tilladelse. Dette påvirker ikke “kopiering” af indhold til ens egen computer for at se WWW-siderne i en webbrowser. Undtaget er også pressemeddelelser fra universitetet. De er indholdet af enhver, der er gratis og genanvendelig uden særlig tilladelse.

Udarbejdelsen af ​​information på dette websted er udført med største omhu. Ikke desto mindre kan der ikke gives nogen garanti for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed og kvalitet af de leverede data. Ansvarskrav mod projektet MatKult, MatOnline eller forfatterne eller personer, der er ansvarlige for dette websted for materiel eller immateriel skade, der er baseret på forkerte eller ufuldstændige data, udelukkes, medmindre forsæt eller grov uagtsomhed.

Ovenstående gælder også for information på websteder, der henvises til ved hjælp af et hyperlink. Indholdet af disse websteder ligger helt uden for MatKult-projektets ansvarsområde. Webstederne var imidlertid fri for ulovligt indhold på tidspunktet for linking. Designet af de linkede websteder kan ikke påvirkes; rettighederne til disse sider samt ansvaret for deres indhold ligger udelukkende hos tredjepart. MatKult-projektet distancerer sig fra ethvert indhold, der tilbydes, når indholdet af et link ændres for at formidle information, der ikke længere er forbundet med tilbud til projektet. Dette gælder især for indhold, hvis distribution er forbudt i henhold til tysk og udenlandsk lov, og hvis bistand til distribution er retsforfulgt. For skader, der skyldes forkert eller ufuldstændigt indhold på de linkede websteder, er projektet MatKult, MatOnline og de forfattere eller personer, der er ansvarlige for dette websted, ikke ansvarlige.

Online indhold
Projektet MatKult påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatterne, der henviser til materiel eller uvæsentlig karakter, som var forårsaget af brug eller misbrug af de leverede oplysninger eller brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger, er principielt udelukket, medmindre forfatterne beviselige forsætlige eller groft uagtsomme fejl er til stede. Alle tilbud er uforpligtende. Forfatterne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbudet uden forudgående varsel eller til at stoppe offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.

Referencer og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder (“links”), der ligger uden for forfatterens ansvar, ville en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft i det tilfælde, hvor projektet har kendskab til indholdet, og hvis det var teknisk muligt og rimeligt for dem for at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold.
Derfor erklærer forfatterne udtrykkeligt, at de direkte linkede sider på tidspunktet for linking var fri for ulovligt indhold. Forfatterne har ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design og indhold på de linkede sider. Derfor adskiller de sig herved udtrykkeligt fra alt indhold på alle sammenkædede / sammenkædede sider, som blev ændret efter linkindstillingen. Denne erklæring gælder for alle links og referencer inden for det eget internet-tilbud såvel som for udenlandske poster i gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister leveret af forfatterne. For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller manglende brug af sådanne fremlagte oplysninger, er udbyderen af ​​den nævnte side og ikke den der kun linker til den respektive publikation ansvarlig. Copyright og varemærkeret.
Forfatterne bestræber sig på at observere ophavsretten til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der er brugt i alle publikationer, bruge deres egne grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller bruge ulicenseret grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster. Alle brandnavne og varemærker nævnt på Internettet tilbyder og muligvis beskyttet af tredjepart er underlagt begrænsninger til bestemmelserne i den respektive gyldige varemærkelov og ejendomsretten til de respektive registrerede ejere. Bare på grund af den blotte omtale er det ikke at drage den konklusion, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten til offentliggjort, oprettet af forfatterne selv, objekter forbliver udelukkende hos siderne. Gengivelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens udtrykkelige samtykke.

Privacy Policy
Hvis der på Internettet er mulighed for at indtaste personlige eller forretningsdata (e-mail-adresser, navne, adresser), overleveres disse data fra brugerens side på udtrykkeligt frivillig basis. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester er – så vidt det er teknisk muligt og rimeligt – også uden specifikation af sådanne data eller under specifikation af anonymiserede data eller et pseudonym tilladt.

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internet-tilbud, hvorfra denne side blev henvist. Hvis sektioner eller individuelle vilkår i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af ​​de andre dele ikke påvirket af denne kendsgerning.

Skrifttyper på MatOnline
MatOnline bruger PT Sans og Abril Fatface under SIL Open Font License 1.1. Læs mere på: https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL_web